1.ร่างประกวดราคาคนสวน

2.รายละเอียดราคากลาง

3.ร่างขอบเขตของงานจ้างดูแลสวน

 

Leave a reply