ยกเลิกประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องปรับอากาศจำนวน 3 รายการ (49 ชุด) ของโรงพยาบาล ๕๐ พรรษา มหาวชิราลงกรณ ตามประกาศจังหวัดอุบลราชธานี ลงวันที่ 23 กรกฎาคม 2562

Leave a reply