1.ร่างประกาศประกวดราคาจ้างเหมาปรับปรุงสถานบริการงานแพทย์แผนไทย

2.ร่างเอกสารประกวดราคาจ้างเหมาปรับปรุงสถานบริการงานแพทย์แผนไทย รพ. ๕๐ พรรษา มหาวชิราลงกรณ

3.ตารางแสดงวงเงินงบประมาณและราคากลาง

4.รายละเอียดการคำนวณงานก่อสร้างปรับปรุงงานแพทย์แผนไทย รพ.๕๐ พรรษา มหาวชิราลงกรณ(แบบ ปร.5,ปร.4)

5.แบบแปลน01

6.แบบแปลน02

7.แบบแปลน03

8.แบบแปลน04

9.แบบแปลน05

10.แบบแปลน06

11.แบบแปลน07

12.แบบแปลน08

13.แบบแปลน09

Leave a reply