วิสัยทัศน์และพันธกิจโรงพยาบาล

วิสัยทัศน์ (Vision)

“เราจะเป็นโรงพยาบาลสงฆ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่มีคุณภาพ ได้มาตรฐาน บริการด้วยหัวใจความเป็นมนุษย์”

 

พันธกิจโรงพยาบาล (Mission)

 1. ให้บริการ ส่งเสริม ป้องกันรักษา ฟื้นฟูแบบองค์รวมแก่ผู้ป่วยที่เป็นพระภิกษุสงฆ์ สามเณรในภาคตะวันออกเฉียงเหนือและประชาชนในเขตพื้นที่รับผิดชอบอย่างมีคุณภาพ ได้มาตรฐานเพื่อให้ผู้รับบริการมีความเชื่อมั่นและพึงพอใจ
 2. ส่งเสริมกิจกรรมเพื่อเทิดพระเกียรติสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามกุฏราชกุมาร และสมเด็จพระสังฆราช
 3. ส่งเสริมและสนับสนุนการมีส่วนร่วมของเครือข่าย วัดและชุมชนเพื่อสร้างสังคมสุขภาพที่ดี

คำนิยาม

 1. เราจะให้บริการโดยยึดผู้ป่วยและประชาชนเป็นศูนย์กลางด้วยจิตใจที่เมตตาและเอื้ออาทร
 2. เราจะสมัครสมานสามัคคีกลมเกลียวเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันทำงานเป็นทีม มีเป้าหมายการทำงานร่วมกัน ทุกคนมีส่วนร่วมให้ข้อเสนอแนะและแก้ไขปัญหาร่วมกันหรือตัดสินใจร่วมกัน
 3. เราจะเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ ยอมรับการเปลี่ยนแปลงพัฒนาตนเองและพัฒนางานให้ดีขึ้นอย่างต่อเนื่องเมื่อมีปัญหาให้พูดคุยกันทบทวนปัญหาร่วมกัน
 4. เราจะยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น ให้เกียรติเพื่อนร่วมงานช่วยเหลือซึ่งกันและกัน เสียสละ ซื่อสัตย์สุจริต และตรงต่อเวลา
 5. เราจะใช้ข้อมูลในการบริหารจัดการ ภายใต้หลักธรรมาภิบาล
 6. เราจะปฏิบัติตามวัฒนธรรมองค์กร และยึดถือตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง

วัฒนธรรมองค์กร

 1. ความรับผิดชอบ
 2. ตรงต่อเวลา
 3. การพัฒนาตนเอง
 4. จิตบริการ
 5. การทำงานเป็นทีม
 6. การไหว้ ทักทาย สวัสดี
 7. การแต่งกายถูกระเบียบ