ราคากลางโรคไต 2563 (ร่าง)ขอบเขตงาน คุณลักษณะเฉพาะ EPO 5000 คุณลักษณะเฉพาะ EPO 4000 ร่างประกาศเชิญชวน ประกวดราคายาโรคไต ประกาศร่างเอกสารประกวดราคา กลุ่มยาโรคไต ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ E-Bidding

Leave a reply