1.ร่างประกาศจังหวัดอุบลราชธานีเรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเภสัชกรรม ๔ ชั้น

2.แนบราคากลาง (ปร๕+ปร๖)

Leave a reply