1. ร่างเอกสารประกวดราคา
  2. ราคากลาง ปรับปรุงระบบอากาศห้องทันตกรรม
  3. แบบแปลนปรับปรุงระบบอากาศห้องทันตกรรม(จริง)
  4. แบ่งงวดงาน ปรับปรุงระบบอากาศห้องทันตกรรม
Leave a reply