1. ร่างประกาศเชิญชวน
  2. ร่างเอกสารประกวดราคา
  3. การเปิดเผยราคากลาง และคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้าง
  4. ปร.5 ปร.6
  5. ปร.4 ปรับปรุงอาคารพักฟื้นสงฆ์
  6. แบ่งงวดงาน ลง EGP
  7. แบบแปลน existing
  8. แบบแปลน NEW
Leave a reply