ประวัติความเป็นมาโรงพยาบาล

%e0%b8%9b%e0%b8%a3%e0%b8%b0%e0%b8%a7%e0%b8%b1%e0%b8%95%e0%b8%b4

เนื่องจากในอดีตที่ผ่านมา พระสงฆ์ในชนบทของประเทศไทย เวลาอาพาธจะเข้ารับการบำบัดรักษาสุขภาพ
ที่โรงพยาบาลท้องถิ่นในอำเภอหรือในจังหวัดของตน ปะปนและแออัดกับคนไข้คฤหัสถ์ ซึ่งมีจำนวนมากอยู่แล้ว
จนเตียงและห้องไม่เพียงพออันเป็นภาพไม่เหมาะสม และในกรณีที่เป็นเรื่องสำคัญ ก็จะเข้าไปรับการบำบัดรักษาที่
โรงพยาาลสงฆ์ในกรุงเทพฯซึ่งก็มีปัญหาในเรื่องหาที่พำนักก่อนเข้าโรงพยาบาลรวมถึงปัญหาค่าใช้จ่ายที่จำเป็นต่างๆ
เช่น ค่าพาหนะและภัตตาหาร ตลอดถึงจะต้องหาพระเถระผู้ใหญ่ให้การรับรองเข้าโรงพยาบาล เป็นต้น

ปัญหาเรื้อรังตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา คือ พระสงฆ์ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือซึ่งเป็นพระสงฆ์ส่วนใหญ่
ในประเทศต่างประสบความเดือดร้อนในเรื่องต่างๆ ดังกล่าวเป็นอย่างมาก เพราะฉะนั้นจึงต้องการให้มี “โรงพยาบาลสงฆ์”
ขึ้นในภาคตะวันออกเฉียงเหนือเพื่้อขจัดขั้นตอนปัญหาต่างๆ ในการบำบัดอาพาธของพระสงฆ์ และเพื่อแบ่งเบาภาระของ
โรงพยาบาลท้องถิ่นในการบำบัดโรคภัยไข้เจ็บ ของประชาชนในชนบทด้วยด้วยเหตุนี้คณะสงฆ์และประชาชน
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือซึ่งมีเจ้าคณะจังหวัด ๑๙ จังหวัดทั้งสองนิกายเป็นประธาน จึงเห็นควรรณรงค์ให้ประชาชนร่วมกัน
บริจาคต้นทุนก่อสร้างตามกำลัง ก่อนที่จะได้รับความสนับสนุนจากรัฐบาล

สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมารทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ รับเป็นโครงการเฉลิมพระเกียรติมงคลเฉลิม
พระชนมายุ ครบ ๕๐ พรรษา ในปีพุทธศักราช ๒๕๔๕ พร้อมพระราชทานนามโรงพยาบาลนี้ว่า “โรงพยาบาล ๕๐ พรรษา
มหาวชิราลงกรณ”

%e0%b8%9b%e0%b8%a3%e0%b8%b0%e0%b8%a7%e0%b8%b1%e0%b8%95%e0%b8%b4%e0%b9%92

สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมารเสด็จฯ พร้อมด้วยพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา
ทรงวางศิลาฤกษ์ โรงพยาบาล ๕๐ พรรษา มหาวชิราลงกรณ ณ บ้านปลาดุก ตำบลไร่น้อย อำเภอเมือง
จังหวัดอุบลราชธานี เมื่อวันที่ ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๔๕

%e0%b8%9b%e0%b8%a3%e0%b8%b0%e0%b8%a7%e0%b8%b1%e0%b8%95%e0%b8%b4%e0%b9%93

ต่อมาในวันที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๔๘ สมเด็จพระญาณสังวรสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายก
ได้รับโรงพยาบาล ๕๐ พรรษา มหาวชิราลงกรณ ไว้ในพระสังฆราชูปถัมภ์

%e0%b8%9b%e0%b8%a3%e0%b8%b0%e0%b8%a7%e0%b8%b1%e0%b8%95%e0%b8%b4%e0%b9%94

โครงการก่อสร้าง โรงพยาบาล ๕๐ พรรษา มหาวชิราลงกรณ ภายใต้การสนับสนุนของมูลนิธิ
โรงพยาบาล ๕๐ พรรษา มหาวชิราลงกรณ โดยพระราชานุญาต สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ
สยามมกุฎราชกุมาร

%e0%b8%9b%e0%b8%a3%e0%b8%b0%e0%b8%a7%e0%b8%b1%e0%b8%95%e0%b8%b4%e0%b9%95

วันที่ ๔ ตุลาคม ๒๕๔๘  โดยนายสุธี มากบุญ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี ได้ประกอบพิธีเปิดบริการดูแล
รักษาพระภิกษุสงฆ์ สามเณร และประชาชนทั่วไปในระยะแรก