ประกาศจังหวัดอุบลราชธานี เรื่องประกาศรายชื่อผู้ชนะการประกวดราคาจ้างเหมาปรับปรุงสถานบริการงานแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือกสู่ความเป็นเลิศและทันสมัย โรงพยาบาล ๕๐ พรรษา มหาวชิราลงกรณ จำนวน 1 งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

Leave a reply