1. ประกาศเชิญชวน
  2. เอกสารประกวดราคา
  3. TOR ปรับปรุงห้องผ่าตัด ห้องที่ 5
  4. แบบแปลนปรับปรุงห้องผ่าตัด ห้องที่ 5
  5. ปร.4 ปรับปรุงห้องผ่าตัด ห้องที่ 5
  6. ปร.5 ปรับปรุงห้องผ่าตัด ห้องที่ 5
  7. ปร.6 ปรับปรุงห้องผ่าตัด ห้องที่ 5
  8. ราคากลาง ปรับปรังห้องผ่าตัด ห้องที่ 5
Leave a reply