ประกวดราคาซื้อผลิตภัณฑ์หลอดไฟฟ้า LED พร้อมติดตั้ง โครงการสนับสนุนการลงทุนการปรับเปลี่ยนอุปกรณ์ในโรงพยาบาลของรัฐ (Matching Fund) ระยะที่ 3 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

Leave a reply