บริการทางการแพทย์

ตารางการให้บริการ

ให้บริการตรวจรักษาผู้ป่วยนอก ๐๘.๐๐-๒๔.๐๐ น. อุบัติเหตุฉุกเฉิน ตลอด ๒๔ ชั่วโมง และให้บริการคลินิกเฉพาะทางดังนี้